Giấy in tem nhãn 1 tem/hàng

Giấy in tem nhãn 1 tem/hàng gồm nhiều kích thước tem khác nhau, có loại tem cảm nhiệt, có loại tem thường, decal pvc hoặc xi bạc.

khổ giấy và chiều dài cuộn cũng khác nhau.

Giá: 70.000đ75.500đ-7%
Tiết kiệm: 5.500đ
Giá: 85.000đ90.000đ-6%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 55.000đ60.000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 55.000đ60.000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 85.000đ90.000đ-6%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 80.000đ85.000đ-6%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 75.000đ80.000đ-6%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 55.000đ60.000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 85.000đ90.000đ-6%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 75.000đ80.000đ-6%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 55.000đ60.000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 55000đ60000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 118.000đ120.000đ-2%
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá: 60.000đ65.000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 190.000đ195.000đ-3%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 60.000đ65.000đ-8%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 160.000đ180.000đ-11%
Tiết kiệm: 20.000đ
Giá: 120.000đ125.000đ-4%
Tiết kiệm: 5.000đ
Giá: 16.000đ18.000đ-11%
Tiết kiệm: 2.000đ
Giá: 90.000đ95.000đ-5%
Tiết kiệm: 5.000đ